Hiking in Taipei: Xindian District, Shitoushan (Lion’s Head Mountain)